تعداد بازدید: 810

دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان زائر مشهد مقدس

شناسه: 1718413
اخبار

دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان زائر مشهد مقدس
به گزارش دفتر روابط عمومی، به همت معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی همدان در اردوی 5 روزه مشهد مقدس شرکت کردند.


​​​​​​​

تعداد بازدید: 810

دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان زائر مشهد مقدس

شناسه: 1718413
اخبار

دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان زائر مشهد مقدس
به گزارش دفتر روابط عمومی، به همت معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی همدان در اردوی 5 روزه مشهد مقدس شرکت کردند.


​​​​​​​

سایر اخبار
افزودن نظرات